Skip to main content

Algemene Voorwaarden B2B


 1. Deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle overeenkomsten, offerten en bestellingen, en alle daaruit voortspruitende leveringen, verkopen en geleverde diensten voor de verhuur en/of reiniging van Uitrusting en/of Goederen door ANECA SERVICES NV. De definities met betrekking tot deze algemene voorwaarden zijn in randnummer 20 terug te vinden.

 2. Alle offertes van ANECA SERVICES NV vervallen 14 (veertien) dagen na offertedatum. De offertes dienen steeds schriftelijk door de Klant te worden aanvaard. Door die aanvaarding komt een volledige en rechtsgeldige overeenkomst tot stand.

 3. De aangegeven leveringsdatum is indicatief. Ingeval van laattijdige levering dient de Klant ANECA SERVICES NV middels schriftelijke ingebrekestelling een uitvoeringstermijn van 8 (acht) kalenderdagen te geven, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van deze ingebrekestelling. De Klant is slechts gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden, alsook een schadevergoeding te vorderen bij eventuele schade indien ANECA SERVICES NV na het verstrijken van voornoemde termijn in gebreke blijft.

 4. De Klant is gehouden om te doen wat redelijkerwijze nodig is om een tijdige en juiste levering van de Uitrusting door ANECA SERVICES NV mogelijk te maken.

 5. In het kader van éénmalige opdrachten geleverd door ANECA SERVICES NV ontvangt de Klant van ANECA SERVICES NV een bon of nota. Deze bon of nota bevat de gegevens van de Klant, de omschrijving van de Goederen en/of Uitrusting en de omschrijving van de éénmalige opdracht. Bij wanbetaling of niet afhaling van de Goederen door de Klant binnen 1 (één) jaar, worden de Goederen eigendom van ANECA SERVICES NV, zonder dat de Klant recht heeft op enige vergoeding.

 6. ANECA SERVICES NV zal enkel aansprakelijk zijn in geval van niet-naleving van haar essentiële verbintenissen, zware fout of bedrog. Behoudens in de voornoemde gevallen, zal de Klant ANECA SERVICES NV vrijwaren voor eventuele vorderingen van derden. In geen geval is ANECA SERVICES NV aansprakelijk voor enige onrechtstreekse, immateriële of gevolgschade, zoals winst- of inkomstenderving, financiële schade, commerciële schade, verlies aan informatie, schade aan goederen (zoals het verkleuren van de vloerbekleding of schade aan muren) of schade aan personen (zoals voor ongevallen voortspruitend uit het gebruik van de Uitrusting). De aansprakelijkheid van ANECA SERVICES NV is in alle geval beperkt tot de Prijs voor het onderdeel van de Uitrusting dat aan de basis ligt van het schadeverwekkend feit. Ingeval van huur betreft dit de jaarhuurprijs voor dit onderdeel.

 7. In de uitvoering van haar Dienst Interieurreiniging kan ANECA SERVICES NV niet aansprakelijk gesteld worden ingeval de Goederen, omwille van hun, op het eerste zicht, niet waarneembare aard of samenstelling, of omwille van een, op het eerste zicht, niet waarneembare gebrek, beschadigd zouden worden door een normaal behandelingsproces. Goederen die volgens de Klant van een bijzondere waarde zijn, moeten door de Klant afzonderlijk worden aangeboden en ten minste worden voorzien van een waarschuwingsnota voor ANECA SERVICES NV. Ingeval deze verplichting niet in acht wordt genomen, kan ANECA SERVICES NV niet verantwoordelijk worden gesteld ingeval deze Goederen door een normaal behandelingsproces zouden worden beschadigd. Delicate textielwaren, zoals (zonder limitatief te zijn) zijden gordijnen, overgordijnen, tapijten en lederen goederen worden weliswaar vakkundig, maar steeds op risico van de Klant behandeld. ANECA SERVICES NV kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de hierna vermelde beschadigingen (niet limitatieve opsomming):

  1. Uiteenvallen en scheuren van aangetaste vezels.

  2. Uiteenlopen van kleuren of kleurdoorslag bij normale behandeling en afwezigheid van onderhoudsticket.

  3. Loskomen van of beschadiging aan oplegsels, verstevigingen, versieringen, knopen, gespen bij normale behandelingen.

  4. Vervormingen bij normale behandelingen.

  5. Het scheuren en uiteenvallen van gordijnen en overgordijnen. De krimp ervan bij normale behandeling, die niet kan teruggenomen worden.

  6. Baldakijns waarvan de versteviging loskomt of die golvingen vertoont.

  7. Bruin worden van tapijtpool bij tapijten met jute rug

  8. Krimp van tapijten, beklede muren en vasttapijt alsook het loskomen en vervormen van vasttapijt en beklede muren.

  9. Scheuren en uiteenvallen van zetelstof, beklede muren, tapijten, bij een normale behandeling 

 8. Elke vorm van klacht of protest dient door de Klant, op straffe van verval, binnen 8 (acht) kalenderdagen schriftelijk te worden meegedeeld aan ANECA SERVICES NV. Een klacht of protest kan in geen geval een schorsing van de betaling rechtvaardigen.

 9. De Prijs is deze zoals in de Overeenkomst wordt vermeld. De eventuele essentiële aanpassingen (i.e. de hoeveelheid, het soort Uitrusting en/of Goederen e.a.) op eenzijdig verzoek van de Klant kunnen aanleiding geven tot prijsaanpassingen. De aanpassing van de Prijs gebeurt op basis van de toepasselijke tarieven.

 10. Ingeval van een wijziging van de FBT-Index (Federatie voor Belgische Textielreinigers) met minstens 5 (vijf) % of meer na de vaststelling van de Prijs of de laatste aanpassing van de Prijs, kan de Prijs die momenteel van kracht is te allen tijde worden aangepast op basis van de parameters van deze index die beantwoordt aan de reële kosten. De aanpassing gebeurt volgens de volgende formule:
   
  De nieuwe Prijs zal tenminste 1 (één) maand voor inwerkingtreding schriftelijk ter kennis worden gebracht aan de Klant.
  Het niet tijdig opeisen van een prijsverhoging door ANECA SERVICES NV houdt geen afstand van recht in.

 11. De Overeenkomst wordt van rechtswege ontbonden bij overmacht. Als overmacht wordt niet-limitatief beschouwd: uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers, tenietgaan van goederen ingevolge ongeval, machinebreuk, staking of lock-out, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektronische-, informatica-, internet-, of telecommunicatiestoringen, brandstoftekorten of fouten te wijten aan derden.

 12. De Klant heeft de mogelijkheid om tijdens de uitvoering van de Overeenkomst vervangende, nieuwe of bijkomende hygiëneproducten voor de Dienst ANECA Hygiëne en/of gepersonaliseerde producten voor de Diensten ANECA Mats & Mops te bestellen. Ten gevolge van deze bijkomende bestelling zal een nieuwe contractduur van 3 (drie) jaar automatisch opgestart worden voor deze Hygiëneproducten en/of gepersonaliseerde producten. ANECA SERVICES NV heeft hierbij de mogelijkheid om de Prijs aan te passen.

 13. De Overeenkomsten van bepaalde duur worden na de initiële duur automatisch en stilzwijgend verlengd voor een nieuwe duur van 1 (één) jaar, behoudens opzegging ten laatste 3 (drie) maanden voor het einde van de Overeenkomst, per aangetekende brief.

 14. In geval van ontbinding of verbreking van de Overeenkomst ten laste van de Klant, die niet te wijten is aan overmacht, zal aan ANECA SERVICES NV een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan de huurgelden voor de normaal resterende periode. ANECA SERVICES NV heeft het recht om een aanvullende schadevergoeding te vorderen voor de werkelijk door haar geleden schade, bijv. i.g.v. Uitrusting op maat van de Klant.

 15. Alle facturen van ANECA SERVICES NV zijn betaalbaar op vervaldatum op haar zetel. Voor elke factuur die niet betaald is op haar vervaldatum, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlinterest en een forfaitaire schadevergoeding worden aangerekend overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Naast en boven deze conventionele verwijlinterest, zal de Klant tevens voor iedere, zelfs gedeeltelijk, onbetaalde factuur een schadevergoeding verschuldigd zijn die forfaitair bepaald wordt op 10% van het factuurbedrag.

 16. Bij contractuele wanprestatie, faillissement of kennelijk onvermogen van de Klant, worden alle openstaande facturen van ANECA SERVICES NV onmiddellijk opeisbaar. ANECA SERVICES NV kan bijgevolg de Overeenkomst zonder enige ingebrekestelling en van rechtswege als ontbonden beschouwen bij eenvoudig aangetekend schrijven. In dat geval is het de Klant niet toegestaan om de hem ter beschikking gestelde Uitrusting te gebruiken. De Klant dient de Uitrusting onverwijld terug te bezorgen aan ANECA SERVICES NV.

 17. Iedere bepaling van deze Overeenkomst die nietig zou zijn, zal haar maximaal toegelaten gevolgen ressorteren. De nietigheid van een specifieke bepaling van deze Overeenkomst heeft niet de nietigheid van de andere bepalingen van de Overeenkomst tot gevolg. Beide Partijen verbinden zich ertoe om de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige bepaling met dezelfde of gelijkaardige economische draagwijdte.

 18. ANECA SERVICES NV blijft te allen tijde eigenaar van de Uitrusting. De Klant mag bijgevolg de Uitrusting niet vervreemden, incorporeren, door bestemming onroerend maken, noch in pand geven of met enig ander recht of zekerheid bezwaren. Indien de Klant de Uitrusting toch zou verkopen, wordt de schuldvordering van de Klant op de derde-koper van rechtswege op ANECA SERVICES NV overgedragen (onverminderd andere rechtsmiddelen die ANECA SERVICES NV kan laten gelden ten aanzien van de Klant en/of de derde-koper), met dien verstande dat deze cessie de Klant op geen enkele wijze bevrijdt.

 19. Zakelijke contactgegevens. Voor de toepassing van deze Overeenkomst kunnen Partijen persoonsgegevens ontvangen van natuurlijke personen in dienst van de andere Partij of een van haar werknemers, directeurs, onderaannemers, lasthebbers of vertegenwoordigers , die in contact staan met de andere Partij. De persoonsgegevens van het Personeel zullen in ieder geval beperkt zijn tot ’zakelijke contactgegevens‘, d.w.z.: naam, achternaam, bedrijfsadres, professioneel telefoonnummer en professioneel e-mailadres.
  Verwerkingsverantwoordelijke. Elke Partij zal handelen in haar hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens van het Personeel van de andere Partij. De Partijen bevestigen dat zij de persoonsgegevens van hun Personeel mogen vrijgeven en een geldige wettelijke basis hebben zoals vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘de AVG‘) om persoonsgegevens van hun Personeel te delen voor verwerking door de andere Partij.
  Verbintenissen. De Partij die de persoonsgegevens van haar Personeel aan de andere Partij bezorgt, draagt er zorg voor dat (i) haar Personeel naar behoren is geïnformeerd in overeenstemming met de AVG dat de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben, zullen worden gebruikt, bekendgemaakt en/of verwerkt in verband met deze Overeenkomst en (ii) passende klachtenprocedures en procedures worden ontwikkeld opdat deze hun rechten onder de AVG kunnen claimen. Het privacybeleid kan geraadpleegd worden op www.aneca.be.
  Technische en operationele maatregelen. Beide Partijen zullen passende technische en operationele maatregelen nemen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens en (onopzettelijk) verlies of vernietiging en/of beschadiging.

 20. Volgende definities zijn van toepassing op onderhavige algemene voorwaarden.

  1. Klant: de natuurlijke persoon, of de rechtspersoon die gebruik maakt of wenst te maken van de producten en/of diensten van ANECA SERVICES NV, dan wel de persoon die op enigerlei wijze interesse heeft geuit in de producten en/of diensten van ANECA SERVICES NV.

  2. Partijen: de Klant én ANECA SERVICES NV

  3. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen de Klant en ANECA SERVICES NV, elke aanvulling of wijziging daarop en alle daaruit volgende rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de overeenkomst

  4. Uitrusting: alle goederen, gebruiksvoorwerpen, zaken en producten in eigendom van ANECA SERVICES NV die aangewend worden voor de haar krachtens de Overeenkomst te leveren goederen en/of diensten, alsook voor de uitvoering hiervan.

  5. Goederen: alle goederen, gebruiksvoorwerpen en zaken in eigendom van de Klant.

  6. Prijs: De prijs zoals overeengekomen tussen de Klant en ANECA SERVICES NV en elke aanvulling of wijziging daarop

  7. Diensten Aneca Mats & Mops: De verhuur met service van standaard matten, gepersonaliseerde matten en de Aneca Dry Mop.

  8. Diensten Aneca Hygiëne: De verhuur met service van allerhande hygiëne artikelen, zoals (zonder limitatief te zijn): dispensers voor tissues, ontsmettingsmiddel, zeep, toiletpapier, luchtverfrissers, enz.

  9. Diensten Aneca Interieurreiniging: Het reinigen van Goederen van de klant, zoals (zonder limitatief te zijn): tapijten, vasttapijt, zetel, stoelen, gordijnen, enz. Dit ter plaatse bij de Klant of in de lokalen van ANECA SERVICES NV.

  10. Personeel: natuurlijke personen in dienst van ANECA SERVICES NV of de andere Partij of een van haar werknemers, directeurs, onderaannemers, lasthebbers of vertegenwoordigers

  11.  

 21. Op deze Overeenkomst is enkel het Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van ANECA SERVICES NV.

 22.  
Onderweg naar een nette klant
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media. Dergelijke cookies van derden kunnen uw gebruik van deze website volgen.