Skip to main content

Privacy

Bij Aneca Services nv hechten we veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van alle personen van wie wij gegevens verzamelen.
Wij behandelen en beveiligen deze gegevens met de grootst mogelijke zorg in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR) (1) .

We doen er alles aan om de aan ons verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, openbaarmaking, ongeoorloofde toegang of oneigenlijk gebruik.

In deze privacyverklaring leggen we uit wie we zijn, wanneer en waarom we uw persoonlijke gegevens nodig hebben, welke gegevens we verzamelen, op welke manier en voor hoelang we ze verwerken, aan wie we ze kunnen doorgeven, wat uw rechten zijn en hoe u deze kan uitoefenen.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Dit privacy statement is voor u bedoeld wanneer u:

 • een contactpersoon bent bij één van onze (potentiële) klanten of afnemers van één of meerdere diensten van Aneca Services nv
 • een particulier bent die diensten afneemt of wenst af te nemen van Aneca Services nv;
 • een contactpersoon bent bij één van onze (potentiële) leveranciers;
 • een contactpersoon bent bij elke instantie (bedrijf, overheid, beroepsfederatie van werkgevers of van werknemers, partner, ... ) waarmee wij een vorm van contact of samenwerking (willen) aangaan of onderhouden en waarvan wij persoonsgegevens verzamelen.

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met dit privacy beleid.

A. Wie zijn wij?

Aneca Services nv , Lieven Bauwensstraat 27, 8200 Sint Andries is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens (Verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de GDPR).

B. Welke gegevens verwerken we?

We verwerken onder meer persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die op een identificeerbaar persoon (de "betrokkene") betrekking hebben en die
u ons zelf geeft;

 • wij aan u toewijzen voor het leveren van onze producten en diensten;
 • wij verkrijgen door het gebruik van onze producten en diensten;
 • we via derden hebben ontvangen voor de uitoefening van onze diensten.

Er zijn verschillende types persoonsgegevens:
Gebruikersgegevens: hiermee kunnen wij u identificeren of contact met u opnemen. Bijvoorbeeld: uw naam, adres, telefoonnummer, taalvoorkeur, e-mailadres,...

C. Waarom hebben we uw persoonsgegevens nodig?

Je persoonsgegevens/bedrijfsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant of leverancier
 • Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen

We zullen deze gegevens niet gebruiken voor andere doelen zonder u daarvan op voorhand te verwittigen en, indien nodig, uw toestemming daarvoor te vragen.

D. Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

E. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de tijd nodig voor de uitvoering van de doelstellingen zoals beschreven onder punt C en voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen.

F. Beveiliging van persoonsgegevens

Aneca Services nv doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. We doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen.
Bijvoorbeeld: alleen bevoegde personen krijgen toegang tot onze kantoren en onze systemen en toegang is beperkt tot de systemen die zij om professionele redenen nodig hebben. Deze personen moeten ons intern beleid inzake privacy en gegevensbescherming kennen en correct toepassen. Voor zover gegevens worden verstrekt aan derden, komt Aneca Services met deze derden overeen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

G. Wat zijn uw rechten?

Aneca Services nv verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van dit privacy beleid. Als betrokken partij beschikt u over een aantal rechten die u op elk moment kan uitoefenen.

U kunt volgende rechten uitoefenen:

Recht van bezwaar
U kunt zich verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor bv direct marketing.

Recht van Inzage
U kunt uitsluitsel vragen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens.
Als dit het geval is, kan u volgende informatie opvragen: de verwerkingsdoeleinden, de persoonsgegevens die we van u bewaren, de ontvangers ervan , de bewaartermijnen of de criteria om die te bepalen, uw overige rechten, andere bronnen van herkomst van uw gegevens en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming. Bij het verstrekken van deze informatie moeten wij steeds rekening houden met de rechten en vrijheden van andere personen.

Recht op rectificatie (verbetering en aanvulling)
U kunt vragen om alle volgens u onjuiste of onvolledige (persoons)gegevens recht te zetten of aan te vullen.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft het recht om de persoonsgegevens die u zelf aan Aneca Services nv heeft bezorgd, te laten overdragen naar uzelf of naar een andere door u aangeduide verwerkingsverantwoordelijke.

Recht op verwijdering
In de gevallen voorzien door de GDPR, zullen wij op uw vraag overgaan tot verwijdering van uw persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken wanneer:

 • u de juistheid van jouw persoonsgegevens betwist
 • de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig zou zijn, maar u toch uw recht op gegevensverwijdering niet wenst in te roepen.
 • wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de in dit privacy statement opgenomen doelen (punt C), maar u deze wel nog nodig heeft voor het instellen, het uitoefenen of het onderbouwen van een rechtsvordering.
 • u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van bepaalde van uw persoonsgegevens (voor de duurtijd van de belangenafweging).

U kunt uw rechten in principe kosteloos uitoefenen. Dit doet u door ons een mail te sturen naar volgend e-mail adres : privacy@aneca.be .

H. Vragen, opmerkingen, klachten en datalekken

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Aneca Services nv of over dit privacy statement, dan kunt u contact opnemen via volgend e-mail adres: privacy@aneca.be

U heeft ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), op het volgende adres: Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Heeft u weet van een datalek, of heeft u een vermoeden van een datalek, dan vragen wij u om dit steeds onmiddellijk aan ons door te geven.

I. Wijzigingen

Aneca Services nv kan om uiteenlopende redenen verbeteringen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in dit privacy statement. De meest actuele versie kan u te allen tijde inzien op onze website.

De laatste wijziging gebeurde op 25/05/2018.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Dit zijn de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet) en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR).

 

Onderweg naar een nette klant
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media. Dergelijke cookies van derden kunnen uw gebruik van deze website volgen.