Skip to main content

Algemene voorwaarden Clean Tapis

  1. De ondertekening van een huurcontract of een bestelbon of een leveringsbon geeft aanleiding tot de aanvaarding van onderstaande algemene voorwaarden. Tegenstrijdige voorwaarden zijn alleen van toepassing na uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving van ons.
  2. Levering- of uitvoeringstermijnen worden louter ter informatie vermeld. Schadevergoeding of beëindiging van het contract kan enkel worden gevorderd na een ingebrekestelling per aangetekende brief, die ons een laatste redelijke uitvoeringstermijn van minstens 8 dagen geeft.
  3. We behouden ons het recht voor om het leverings- of prestatiecontract te annuleren in geval van een abnormale stijging van lonen, grondstoffen of valuta tussen de datum van het contract en de datum van levering of uitvoering.
  4. Onze facturen zijn betaalbaar op de vervaldag en zonder korting op ons hoofdkantoor te Brugge. Bij niet-betaling op de overeengekomen datum is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een vertragingsrente verschuldigd van 12% per jaar, te rekenen vanaf de factuurdatum tot de dag van volledige betaling. In geval van laattijdige betaling is zij bovendien, automatisch maar na eenvoudige verzending per post van een ingebrekestelling of rekeningoverzicht, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van ten minste 20% van de hoofdsom (inclusief btw), met een minimum van 25,00 EUR, om de door de vertraging veroorzaakte schade te vergoeden. Na de eenvoudige verzending van de ingebrekestelling / rekeninguittreksel worden alle schulden van de klant automatisch opeisbaar, vermeerderd met schadevergoeding, zelfs voor niet-vervallen facturen; eventuele kortingen die bij contante betaling zijn afgesproken, worden verwijderd.
  5. Om geldig te zijn, moeten alle klachten over leveringen / facturen / verkoopvoorwaarden ons per aangetekende brief bereiken binnen de 8 dagen na de datum van levering of verzending van de factuur.
  6. We wijzen alle verantwoordelijkheid af voor elk ongeval dat zich voordoet tijdens het gebruik van de CLEAN TAPIS-matten, -moppen of -apparaten. We wijzen ook alle verantwoordelijkheid af voor eventuele verkleuring van de vloer- of wandbekleding als gevolg van het gebruik van vloerkleden, dweilen of CLEAN TAPIS-apparaten.
  7. Bij verkoop blijven de goederen ons eigendom tot volledige betaling van de koopprijs. De koper erkent uitdrukkelijk deze EIGENDOMSVOORBEHOUDCLAUSULE te aanvaarden en, indien van toepassing, derden te informeren (in geval van beslag, faillissement, enz.).
  8. Het contract is een ondeelbaar geheel. In geval van beëindiging van het contract door de klant, zal deze laatste aan CLEAN TAPIS een schadevergoeding moeten betalen die de twee partijen hebben vastgesteld op een bedrag gelijk aan de huurprijzen voor het saldo van de voorziene periode.
  9. Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Namen, namelijk, naargelang het geval, de rechtbank van koophandel van Namen, afdeling Namen, de rechtbank van eerste aanleg te Namen of de Justice de Paix van het vierde arrondissement van Namen.
  10. Bij Clean Tapis s.c. hechten we veel belang aan de bescherming van de privacy van alle mensen van wie we gegevens verzamelen. We behandelen en beveiligen deze gegevens met de grootste zorg, in overeenstemming met de wetgeving die in België van kracht is en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD). We doen er alles aan om de aan ons doorgegeven persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, openbaarmaking, ongeoorloofd toegang of misbruik.


U kunt onze volledige gegevensbeschermingsverklaring raadplegen op onze website: www.aneca.be

Onderweg naar een nette klant
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media. Dergelijke cookies van derden kunnen uw gebruik van deze website volgen.