Skip to main content

Algemene voorwaarden Aneca

  1. De ondertekening van een contract van verhuring of een bestelbon of leveringsnota brengt de aanvaarding van de hier volgende algemene voorwaarden met zich mee. Andersluidende voorwaarden zijn slechts van kracht mits uitdrukkelijke geschriften desbetreffend van onzentwege.
  2. De aangegeven leveringtermijnen of uitvoeringdata zijn richtinggevend. Een eis tot schadevergoeding of ontbinding kan slechts gevraagd worden na een aangetekende ingebrekestelling, waarbij ons een laatste redelijke uitvoeringstermijn van minimum 8 dagen wordt gegeven.
  3. Wij hebben het recht de overeenkomst tot levering of uitvoering te vernietigen bij abnormale stijging van de lonen, grondstoffen of deviezen tussen de data van overeenkomst en van de levering of uitvoering.
  4. Onze facturen zijn op de vervaldag betaalbaar zonder korting op onze zetel te Brugge. Bij gebreke aan betaling tegen de overeengekomen datum is van rechtswege en zonder aanmaning een nalatigheidintrest verschuldigd van 12 % op jaarbasis, steeds berekend vanaf de factuurdatum tot de dag van de volledige betaling. Bij gebreke aan tijdige betaling is bovendien van rechtswege, evenwel na een aanmaning/rekeninguittreksel per gewone brief, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20 % gerekend op de hoofdsom (inclusief BTW), met een minimum van 25,00 EUR, dit als vergoeding voor het nadeel uit de vertraging. Na het verzenden van een aanmaning/rekeninguittreksel per gewone brief is van rechtswege de totaliteit van de schulden van de klant opeisbaar, meer intresten en schadevergoeding, zelfs al is de vervaldag van bepaalde facturen nog niet aangebroken, en vervallen eventuele overeengekomen kortingen voor contante betaling. Bij blijvende wanbetaling na aanmaning zijn wij gerechtigd de leveringen/diensten te schorsen tot dat alle achterstallige facturen aangezuiverd zijn.
  5. Om geldig te zijn, dienen alle klachten betreffende de leveringen / facturen / verkoopsvoorwaarden ons te bereiken bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen te rekenen vanaf de levering of verzending van de factuur.
  6. Wij zijn niet verantwoordelijk voor alle ongevallen voortspruitend uit het gebruik van de ANECA mats, mops of apparaten. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor het verkleuren van vloerbekledingen of muren door het gebruik van de ANECA mats, mops of apparaten.
  7. Bij verkoop blijven de goederen volledig ons eigendom zolang de koopprijs niet integraal is voldaan. De koper erkent ondubbelzinnig dit BEDING VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD te aanvaarden en in voorkomend geval (beslag, faling, enz.) derden daarvan op de hoogte te zullen brengen.
  8. Het contract is één en ondeelbaar. Ingeval van verbreking van de overeenkomst lastens de klant, zal deze ten aanzien van ANECA SERVICES NV gehouden zijn tot betaling van een schadevergoeding die door beide partijen bepaald wordt op een bedrag gelijk aan de huurgelden voor de normaal resterende periode.
  9. Voor alle betwistingen zijn uitsluitend de Rechtbanken van Brugge bevoegd, inzonderheid naargelang het geval de Rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Brugge, de Rechtbank van eerste aanleg te Brugge of het Vredegerecht van het vierde kanton Brugge.
  10. Bij Aneca Services nv hechten we veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van alle personen van wij gegevens verzamelen. Wij behandelen en beveiligen deze gegevens met de grootst mogelijke zorg in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). We doen er alles aan om de aan ons verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, openbaarmaking, ongeoorloofde toegang of oneigenlijk gebruik.


U kunt ons volledig privacy beleid raadplegen op onze website: www.aneca.be

Onderweg naar een nette klant
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media. Dergelijke cookies van derden kunnen uw gebruik van deze website volgen.