Skip to main content

Algemene Voorwaarden B2C

  Deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle overeenkomsten, offerten en bestellingen, en alle daaruit voortspruitende leveringen, verkopen en geleverde diensten door ANECA SERVICES NV aan de klant, natuurlijke persoon (hierna ‘de Klant’ en hierna samen: de “Partijen”).

 1. Op de dienstverlening door ANECA SERVICES NV zijn tevens de algemene leveringsvoorwaarden van de textielverzorgingsbedrijven van toepassing. Deze zijn raadpleegbaar in de vestiging van ANECA SERVICES NV en worden op eerste verzoek overgemaakt aan de Klant.

 2. Bij afgifte van een item door de Klant (hierna ‘de Goederen’) maakt ANECA SERVICES NV een bon op. Deze bon bevat de gegevens van de Klant en de omschrijving van de Goederen.

 3. Bij wanbetaling of niet afhaling door de Klant binnen 12 maanden na afgifte van de goederen door de Klant, worden de goederen eigendom van ANECA SERVICES NV, zonder dat de Klant recht heeft op enige vergoeding.

 4. De aflevering van de Goederen aan de Klant kan alleen plaatsvinden tegen contante betaling, tenzij anders is overeengekomen.

 5. ANECA SERVICES NV zal enkel aansprakelijk zijn in geval van niet-naleving van haar essentiële verbintenissen, zware fout of bedrog. ANECA SERVICES NV kan niet aansprakelijk gesteld worden ingeval de Goederen, omwille van hun, op het eerste zicht, niet waarneembare aard of samenstelling, of omwille van een, op het eerste zicht, niet waarneembare gebrek, beschadigd zouden worden door een normaal behandelingsproces.

 6. Goederen die volgens de Klant van een bijzondere waarde zijn, moeten door de Klant afzonderlijk worden aangeboden en ten minste worden voorzien van een waarschuwingsnota voor ANECA SERVICES NV. Ingeval deze verplichting niet in acht wordt genomen, kan ANECA SERVICES NV niet verantwoordelijk worden gesteld ingeval deze Goederen door een normaal behandelingsproces zouden worden beschadigd.

 7. Delicate textielwaren, zoals (zonder limitatief te zijn) zijden gordijnen, overgordijnen, tapijten en lederen goederen worden weliswaar vakkundig, maar steeds op risico van de Klant behandeld.

 8. ANECA SERVICES NV kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de hierna vermelde beschadigingen (niet limitatieve opsomming):

  1. Uiteenvallen en scheuren van aangetaste vezels.

  2. Uiteenlopen van kleuren of kleurdoorslag bij normale behandeling en afwezigheid van onderhoudsticket.

  3. Loskomen van of beschadiging aan oplegsels, verstevigingen, versieringen, knopen, gespen bij normale behandelingen.

  4. Vervormingen bij normale behandelingen.

  5. Het scheuren en uiteenvallen van gordijnen en overgordijnen. De krimp ervan bij normale behandeling, die niet kan teruggenomen worden.

  6. Baldakijns waarvan de versteviging loskomt of die golvingen vertoont.

  7. Bruin worden van tapijtpool bij tapijten met jute rug

  8. Krimp van tapijten, beklede muren en vasttapijt alsook het loskomen en vervormen van vasttapijt en beklede muren.

  9. Scheuren en uiteenvallen van zetelstof, beklede muren, tapijten, bij een normale behandeling.

 9. Elke vorm van klacht of protest dient door de Klant, op straffe van verval, binnen 8 (acht) kalenderdagen na afhaling schriftelijk te worden meegedeeld aan ANECA SERVICES NV. Elk wedergebruik van de Goederen binnen deze acht kalenderdagen doet enig recht op klacht en/of protest in hoofde van de Klant vervallen.

 10. Indien de klacht van de Klant over een verkeerde behandeling, beschadig of verlies van een stuk ontvankelijk en gegrond blijkt, zal ANECA SERVICES NV instaan voor herstel, vervanging of schadevergoeding. De eventuele schadevergoeding is beperkt tot de werkelijke waarde op ogenblik van afgifte, bestaande uit de aankoopprijs van het welbepaalde goed, gecombineerd met de vetustiteit en de staat waarin het afgeleverd werd bij ANECA SERVICES NV. Als slechts een deel van een geheel verloren of beschadigd geraakt, zal de schadevergoeding enkel betrekking hebben dat deel.

 11. De overeenkomst tussen ANECA SERVICES NV en Klant wordt van rechtswege ontbonden bij overmacht. Als overmacht wordt niet-limitatief beschouwd: uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers, tenietgaan van goederen ingevolge ongeval, machinebreuk, staking of lock-out, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektronische-, informatica-, internet-, of telecommunicatiestoringen, brandstoftekorten of fouten te wijten aan derden.

 12. Alle facturen van ANECA SERVICES NV zijn betaalbaar op vervaldatum op haar zetel.
  Ten aanzien van de Klant brengt elke factuur die niet op de vervaldag werd betaald, volgende verhoging met zich mee: 

  • een verwijlinterest gelijk aan de interest tegen de referentie-interestvoet bedoeld in artikel 5, lid 2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, verhoogd met 8%

  • EN

  • een forfaitaire vergoeding van

   1. € 20 indien het saldo lager of gelijk is aan € 150

   2. € 30 + 10% van de som boven € 150 indien het saldo tussen de € 150 en de € 500 is

   3. € 65 + 5% van de som boven € 500, met een maximum van € 2000, indien het saldo hoger is dan € 500

   4.  
  Bovenstaande verhogingen ten aanzien van de Klant zullen slechts toegepast worden na het verzenden van een kosteloze herinnering en het verstrijken van een termijn van 14 (veertien) kalenderdagendagen.
  De termijn van 14 (veertien) kalenderdagen neemt een aanvang op:

  • de derde werkdag na het versturen van de kosteloze herinnering, indien het een niet-elektronische herinnering betreft

  • de werkdag volgend op het versturen van de kosteloze herinnering, indien het een elektronische herinnering betreft

  •  
  Ingeval in hoofde van de Klant binnen hetzelfde kalenderjaar reeds drie kosteloze herinneringen verzonden werden, zal vanaf de vierde herinnering een forfaitaire kost van € 7,50 per herinnering aangerekend worden.

 13. Bij contractuele wanprestatie of kennelijk onvermogen van de Klant, worden alle openstaande facturen van ANECA SERVICES NV onmiddellijk opeisbaar.

 14. Iedere bepaling van deze Overeenkomst die nietig zou zijn, zal haar maximaal toegelaten gevolgen ressorteren. De nietigheid van een specifieke bepaling van deze Overeenkomst heeft niet de nietigheid van de andere bepalingen van de Overeenkomst tot gevolg. Beide Partijen verbinden zich ertoe om de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige bepaling met dezelfde of gelijkaardige economische draagwijdte.

 15. Zakelijke contactgegevens. Voor de toepassing van deze Overeenkomst kan de Klant persoonsgegevens ontvangen van natuurlijke personen in dienst van ANECA SERVICES NV of een van haar werknemers, directeurs, onderaannemers, lasthebbers of vertegenwoordigers (het "Personeel"), die in contact staan met de Klant. De persoonsgegevens van het Personeel zullen in ieder geval beperkt zijn tot "zakelijke contactgegevens", d.w.z.: naam, achternaam, bedrijfsadres, professioneel telefoonnummer en professioneel e-mailadres.

  Verwerkingsverantwoordelijke. De Klant zal handelen in haar hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens van het Personeel van ANECA SERVICES NV. ANECA SERVICES NV bevestigt dat zij de persoonsgegevens van haar Personeel mag vrijgeven en een geldige wettelijke basis heeft zoals vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) om persoonsgegevens van haar Personeel te delen voor verwerking door de Klant. ANECA SERVICES NV zal op haar beurt handelen in haar hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens van de Klant.

  Verbintenissen. ANECA SERVICES NV draagt er zorg voor dat passende klachtenprocedures en procedures worden ontwikkeld opdat de Klant zijn rechten onder de AVG kan claimen. Het privacybeleid kan geraadpleegd worden op www.aneca.be.

 16. Op deze Overeenkomst is enkel het Belgisch recht van toepassing. In eerste instantie dient beroep gedaan te worden op de geschillencommissie CACET vzw, zoals opgenomen in de algemene leveringsvoorwaarden van de textielverzorgingsbedrijven.

 17.  
Onderweg naar een nette klant
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media. Dergelijke cookies van derden kunnen uw gebruik van deze website volgen.