Skip to main content

Algemene voorwaarden Aneca Services nv

 
 1. Deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op de verhuur van matten, mops en hygiëneartikelen (de “Uitrusting”) door ANECA SERVICES NV aan de Huurder (hierna samen: de “Partijen”). Behoudens uitdrukkelijke andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn de algemene voorwaarden van de Huurder nooit van toepassing. Van de Overeenkomst kan enkel worden afgeweken door middel van een uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen de Partijen.
 2. Alle offertes van ANECA SERVICES NV vervallen 14 (veertien) dagen na offertedatum. De offertes dienen steeds schriftelijk door de Huurder te worden aanvaard. Door die aanvaarding komt een volledige en rechtsgeldige overeenkomst tot stand.
 3. De aangegeven leveringsdatum is indicatief. Ingeval van laattijdige levering dient de Huurder ANECA SERVICES NV middels schriftelijke ingebrekestelling een uitvoeringstermijn van 8 (acht) kalenderdagen te geven, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van deze ingebrekestelling. De Huurder is slechts gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden, alsook een schadevergoeding te vorderen bij eventuele schade indien ANECA SERVICES NV na het verstrijken van voornoemde termijn in gebreke blijft.
 4. De Huurder is gehouden om te doen wat redelijkerwijze nodig is om een tijdige en juiste levering van de Uitrusting door ANECA SERVICES NV mogelijk te maken.
 5. Elke vorm van klacht of protest dient door de Huurder, op straffe van verval, binnen 8 (acht) kalenderdagen schriftelijk te worden meegedeeld aan ANECA SERVICES NV. Een klacht of een protest kan in geen geval een schorsing van de betaling rechtvaardigen.
 6. De huurprijs is deze zoals in de Overeenkomst wordt vermeld. De eventuele essentiële aanpassingen (i.e. de hoeveelheid, het soort goederen e.a.) op eenzijdig verzoek van de Huurder kunnen aanleiding geven tot prijsaanpassingen. De aanpassing van de huurprijs gebeurt op basis van de toepasselijke tarieven.
 7. Ingeval van een wijziging van de FBT-Index (Federatie voor Belgische Textielreinigers) met minstens 5 (vijf) % of meer na de vaststelling van de huurprijs of de laatste aanpassing van de huurprijs, kan de huurprijs die momenteel van kracht is te allen tijde worden aangepast op basis van de parameters van deze index die beantwoordt aan de reële kosten. De aanpassing gebeurt volgens de volgende formule:
nieuwe huurprijs =
20% van de vorige huurprijs + 80% van de vorige huurprijs X nieuw indexcijfer FBT
                                                              indexcijfer FBT bij laatste prijszetting
De nieuwe prijs zal tenminste 1 (één) maand voor inwerkingtreding schriftelijk ter kennis worden gebracht.
Het niet tijdig opeisen van een huurprijsverhoging door ANECA SERVICES NV houdt geen afstand van recht in.
 1. De Overeenkomst wordt van rechtswege ontbonden bij overmacht. Als overmacht wordt niet-limitatief beschouwd: uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers, tenietgaan van goederen ingevolge ongeval, machinebreuk, staking of lock-out, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektronische-, informatica-, internet-, of telecommunicatiestoringen, brandstoftekorten of fouten te wijten aan derden.
 2. Ingeval van ontbinding of verbreking van de Overeenkomst door de Huurder, die niet te wijten is aan overmacht, zal aan ANECA SERVICES NV een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan de huurgelden voor de normaal resterende periode. ANECA SERVICES NV heeft het recht om een aanvullende schadevergoeding te vorderen voor de werkelijk door haar geleden schade, bijv. i.g.v. Uitrusting op maat, van de Huurder.
 1. Alle facturen van ANECA SERVICES NV zijn betaalbaar op vervaldatum op haar zetel. Voor elke factuur, die niet betaald is op haar vervaldatum, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlinterest en een forfaitaire schadevergoeding worden aangerekend overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
 2. Bij contractuele wanprestatie, wanbetaling acht dagen na aanmaning, faillissement of kennelijk onvermogen van de Huurder, worden alle openstaande facturen van ANECA SERVICES NV onmiddellijk opeisbaar. ANECA SERVICES NV kan in dat geval de Overeenkomst zonder enige ingebrekestelling en van rechtswege als ontbonden beschouwen bij eenvoudig aangetekend schrijven. In dat geval is het de Huurder niet toegestaan om de hem ter beschikking gestelde Uitrusting te gebruiken. De Huurder dient de Uitrusting onverwijld terug te bezorgen aan ANECA SERVICES NV.
 3. ANECA SERVICES NV zal enkel aansprakelijk zijn in geval van niet-naleving van haar essentiële verbintenissen, zware fout of bedrog. Behoudens in de voornoemde gevallen, zal de Huurder ANECA SERVICES NV vrijwaren voor eventuele vorderingen van derden. In geen geval is ANECA SERVICES NV aansprakelijk voor enige onrechtstreekse, immateriële of gevolgschade, zoals winst- of inkomstenderving, financiële schade, commerciële schade, verlies aan informatie, schade aan goederen (zoals het verkleuren van de vloerbekleding of schade aan muren) of schade aan personen (zoals voor ongevallen voortspruitend uit het gebruik van de Uitrusting).
De aansprakelijkheid van ANECA SERVICES NV is in alle geval beperkt tot de prijs voor het onderdeel van de Uitrusting dat aan de basis ligt van het schadeverwekkend feit. Ingeval van huur betreft dit de jaarhuurprijs voor dit onderdeel.
 1. Iedere bepaling van deze Overeenkomst die nietig zou zijn, zal haar maximaal toegelaten gevolgen ressorteren. De nietigheid van een specifieke bepaling van deze Overeenkomst heeft niet de nietigheid van de andere bepalingen van de Overeenkomst tot gevolg. Beide Partijen verbinden zich ertoe om de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige bepaling met dezelfde of gelijkaardige economische draagwijdte.
 2. ANECA SERVICES NV blijft te allen tijde eigenaar van de Uitrusting. De Huurder mag bijgevolg de Uitrusting niet vervreemden, incorporeren, door bestemming onroerend maken, noch in pand geven of met enig ander recht of zekerheid bezwaren. Indien de Huurder toch zou verkopen, wordt de schuldvordering van de Huurder op de derde-koper van rechtswege op ANECA SERVICES NV overgedragen (onverminderd andere rechtsmiddelen die ANECA SERVICES NV kan laten gelden ten aanzien van de Koper en/of de derde-koper), met dien verstande dat deze cessie de Huurder op geen enkele wijze bevrijdt.
 3. Zakelijke contactgegevens. Voor de toepassing van deze Overeenkomst kunnen Partijen persoonsgegevens ontvangen van natuurlijke personen in dienst van de andere Partij of een van haar werknemers, directeurs, onderaannemers, lasthebbers of vertegenwoordigers (het "Personeel"), die in contact staan met de andere Partij. De persoonsgegevens van het Personeel zullen in ieder geval beperkt zijn tot "zakelijke contactgegevens", d.w.z.: naam, achternaam, bedrijfsadres, professioneel telefoonnummer en professioneel e-mailadres.
Verwerkingsverantwoordelijke. Elke Partij zal handelen in haar hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens van het Personeel van de andere Partij. De Partijen bevestigen dat zij de persoonsgegevens van hun Personeel mogen vrijgeven en een geldige wettelijke basis hebben zoals vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) om persoonsgegevens van hun Personeel te delen voor verwerking door de andere Partij.
Verbintenissen. De Partij die de persoonsgegevens van het Personeel van de andere Partij ontvangt, draagt er zorg voor dat (i) hun Personeel naar behoren is geïnformeerd in overeenstemming met de AVG dat de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben, zullen worden gebruikt, bekendgemaakt en/of verwerkt in verband met deze Overeenkomst en (ii) passende klachtenprocedures en procedures ontwikkelen opdat deze hun rechten onder de AVG kunnen claimen. Het privacybeleid kan geraadpleegd op www.aneca.be.
Technische en operationele maatregelen. Beide Partijen zullen passende technische en operationele maatregelen nemen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens en (onopzettelijk) verlies of vernietiging en/of beschadiging.
 1. Op deze Overeenkomst is enkel het Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van ANECA SERVICES NV.

 
Onderweg naar een nette klant
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media. Dergelijke cookies van derden kunnen uw gebruik van deze website volgen.